กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp)

3 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านยางครก โดยนางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp) ณ โรงเรียนบ้านยางครก และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนระดับ ป.4 – ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ และความอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds