26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ตระหนักถึงภัยคุกคามและอันตรายของยาเสพติด โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางครกได้เดินขบวน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนบ้านยางครก ปลูกฝังจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนและชุมชน

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds