บุคลากร

ผู้อำนวยการ

นางสาวปราณี ก๋ายอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวณฐา อริยกานนท์

นางสาวณฐา อริยกานนท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสุวรรณ พุฒพันธ์

นายสุวรรณ พุฒพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นายสดใส หล้าหม่น

นายสดใส หล้าหม่น

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.ศิริวรรณ ผัดแก้ว

ครู คศ.2

"วิชาเอกวิทยาศาสตร์"

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิ่นเพชร แจ่มสว่าง

ครู คศ.1

"วิชาเอกคณิตศาสตร์"

น.ส.ณัฎฐ์ชญา สามคูเมือง

ครูผู้ช่วย

"วิชาเอกวิทยาศาสตร์"

น.ส.หนึ่งฤทัย สุทธสม

ครูผูู้ช่วย

"วิชาเอกเกษตรกรรม"

นายพิทักษ์ ยะนัน

ครู คศ.1

"วิชาเอกประถมศึกษา"

นางสาวสุรีพร สะมุุกุ๊

ครู คศ.2

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.นันทพร อินต๊ะคำ

ครู คศ.1
ครูปณิศรา โชคดี

"วิชาเอกภาษาอังกฤษ"

น.ส.อิสราภรณ์ โชคดี

ครู คศ.1

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.จันทิพย์ จรัสฟ้า

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

"วิชาเอกสังคมศึกษา"

นายณัฐวุฒิ วงศ์โย่โพ

ครูผู้สอน

"วิชาเอกคอมพิวเตอร์"

นายสุวรรณ พุฒพันธ์

ครู คศ.1

"วิชาเอกประถมศึกษา"

นายวิฑูรย์ อำรุงพนา

ครู คศ.1

"นักการภารโรง"

นายสุทัศน์ สุดี

ช่างไฟฟ้าระดับ 4

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds