บุคลากร

ผู้อำนวยการ

นางสาวปราณี ก๋ายอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวณฐา อริยกานนท์

นางสาวณฐา อริยกานนท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสุวรรณ พุฒพันธ์

นายสุวรรณ พุฒพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นายพิทักษ์ ยะนัน

นายพิทักษ์ ยะนัน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.ศิริวรรณ ผัดแก้ว

ครู คศ.2

"วิชาเอกวิทยาศาสตร์"

น.ส.หนึ่งฤทัย สุทธสม

ครู คศ.1

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.นันทพร อินต๊ะคำ

ครู คศ.1

"วิชาเอกคณิตศาสตร์"

น.ส.ปุญณิศา สามคูเมือง

ครู คศ.1

"วิชาเอกประถมศึกษา"

นายวิฑูรย์ อำรุงพนา

ครู คศ.1

"วิชาเอกสังคมศึกษา"

นายนรชิต แกนุ

ครู คศ.1

"นักการภารโรง"

นายสุทัศน์ สุดี

ช่างไฟฟ้าระดับ 4

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.จันทิพย์ จรัสฟ้า

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สุภาวิณี พรหมเสริมสุข

"วิชาเอกประถมวัย"

น.ส.สุภาวิณี พรหมเสริมสุข

ครูผู้ช่วย

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.มาริสา พลับพลึงไพร

ครูผู้ช่วย

"วิชาเอกสังคมศึกษา"

นายณัฐวุฒิ วงศ์โย่โพ

ครูผู้สอน

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.พรสุดา เมืองมา

ลูกจ้างชั่วคราว

"วิชาเอกพลศึกษา"

น.ส.ชนิดา วรนุช

ครูผู้ช่วย

"วิชาเอก -"

ตำแหน่งว่าง

รับย้าย

"วิชาเอก -"

ตำแหน่งว่าง

รับย้าย

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds