บุคลากร

ผู้อำนวยการ

นางสาวปราณี ก๋ายอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

นางสาวพัชรี แวงวรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวณฐา อริยกานนท์

นางสาวณฐา อริยกานนท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสุวรรณ พุฒพันธ์

นายสุวรรณ พุฒพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นายพิทักษ์ ยะนัน

นายพิทักษ์ ยะนัน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.ศิริวรรณ ผัดแก้ว

ครู คศ.2

"วิชาเอกวิทยาศาสตร์"

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิ่นเพชร แจ่มสว่าง

ครู คศ.1

"วิชาเอกวิทยาศาสตร์"

น.ส.หนึ่งฤทัย สุทธสม

ครู คศ.1

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.นันทพร อินต๊ะคำ

ครู คศ.1
ครูปณิศรา โชคดี

"วิชาเอกภาษาอังกฤษ"

น.ส.อิสราภรณ์ โชคดี

ครู คศ.1

"วิชาเอกภาษาไทย"

น.ส.จันทิพย์ จรัสฟ้า

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

"วิชาเอกประถมศึกษา"

นายวิฑูรย์ อำรุงพนา

ครู คศ.1

"วิชาเอกสังคมศึกษา"

นายณัฐวุฒิ วงศ์โย่โพ

ครูผู้สอน

"วิชาเอกสังคมศึกษา"

นายนรชิต แกนุ

ครู คศ.1

"นักการภารโรง"

นายสุทัศน์ สุดี

ช่างไฟฟ้าระดับ 4

"วิชาเอกคณิตศาสตร์"

น.ส.ณัฎฐ์ชญา สามคูเมือง

ครู คศ.1

"วิชาเอกภาษาไทย"

นางสาวพรสุดา เมืองมา

ลูกจ้างชั่วคราว
สุภาวิณี พรหมเสริมสุข

"วิชาเอกประถมวัย"

น.ส.สุภาวิณี พรหมเสริมสุข

ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds