นิเทศติดตาม

ถวายเทียนพรรษาร่วมกับอบต.ยางเปียง-สภ.อมก๋อย

16 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านยางครก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยและชาวตำบลยางเปียง เนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2557 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง และประชาชนบ้านยางครก โดยแห่เทียนพรรษาถวาย ณ วัดยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

admin

16/07/2024

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2567

1 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านยางครกโดยนางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนบ้านยางครก ในฐานะ ผู้บังคับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านยางครก เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 15 นาย กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง จำนวน 230 นาย ร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียนบ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

admin

02/07/2024

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2567

13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงบุญคุณครู-บูรพาจารย์ ที่เป็นบุคคลสำคัญที่สร้างบุคคลในสังคมให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม ที่เสียสละสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ การไหว้เป็นการแสดงความยอมรับนับถือต่อครูบาอาจารย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา และฝากตัวเป็นศิษย์สำหรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2567

admin

13/06/2024

เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2567

24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านยางครกจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกันของนักเรียนและคณะครู ทั้งนี้ทีมผู้สมัครลงเลือกตั้ง 2 พรรค ได้ทำการหาเสียงนำเสนอนโยบายของพรรค ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2567 และจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

admin

25/05/2024

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2567

15 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนบ้านยางครกจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2567  เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ผ่านมา ให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและ หาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมอบผลการเรียนของบุตรหลานในภาคเรียนที่ 2/2566 ได้ขอความเห็นชอบและสร้างข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติ และผู้ปกครองลงมติเห็นชอบ พร้อมกันนี้ได้แนะนำครูที่มาปฏิบัติงานใหม่จำนวน 5 คนต่อผู้ปกครอง ประกอบด้วยครูภูรินล จาระณะ(ครูตรง) ครูฐิติกานต์ ถาภา(ครูมิ้นท์) ครูยุวดี วิศลย์(ครูยุ) ครูอนุณี ปัญยะมา(ครูพลอย) และครูวนิดา ปัญญากิจตระกูล(ครูนิดา)

admin

15/05/2024

ปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน

วันที่ 19 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ผอ.ปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครกเป็นประธาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีผูกข้อมืออวยพรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 คน

admin

20/03/2024

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพื่อแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเกมสำหรับนักเรียนตามกลุ่มสาระฯ พร้อมกันนี้มีจัดกาดมั่วครัวฮอม และซุ้มอาหารจากฝีมือนักเรียนแต่ละชั้นและครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านอาชีพ

admin

08/03/2024

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยและโทษจากยาเสพติด มีทักษะในการต้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านยางเปียง

admin

03/02/2024

กิจกรรมวันเด็ก/วันขึ้นปีใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2567 โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลจากบริษัทอีซูซุศาลาเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง ชมรมคนจิตอาสา ผู้ใหญ่ใจดี องค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ โรงเรียนบ้านยางครกขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

admin

05/01/2024

ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี

6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านยางครกโดยนางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนบ้านยางครก ในฐานะ ผู้บังคับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านยางครก เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 270 นาย ร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียนบ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

admin

06/07/2023
1 2 4

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds