ข่าวกิจกรรม

มอบทุนการศึกษากองทุน กสศ. ครั้งที่ 2/2564

โรงเรียนบ้านยางครกจัดมอบทุนการศึกษา (กสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยมีนักเรียนทยอยมารับทุนจำนวน 42 คน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

admin

04/10/2021

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน 2563

29 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน โดยมี ผอ.ปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก เป็นประธาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติ และผูกข้อมืออวยพรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน

admin

29/03/2021

รับมอบถังสำรองน้ำจากท่านองคมนตรี

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านยางครก โดย ผอ.ปราณี ก๋ายอด ร่วมพิธีรับมอบถังสำรองน้ำจากท่านองคมนตรี โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบ 29 ปี การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535 ณ สถานีเรดาห์ฝนหลวงอมก๋อย ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ข่าว https://news.ch7.com/detail/475318

admin

25/03/2021

ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)

24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านยางครก จัดทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ใน 2 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา (Literacy) และความสามารถด้านการคิดคำนวณ (Numeracy) โดยมีศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านยางครก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

admin

24/03/2021

เปิดบ้านวิชาการ “กัลปพฤกษ์บาน ครั้งที่ 4”

19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านยางครกจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ “กัลปพฤกษ์บาน” ครั้งที่ 4 โดยมีนายณรงค์ชัย ใต้เงาสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางครก เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ ตอบสนองวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา เป็นการฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา โดยมีนักเรียน กรรมการสุานศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

admin

19/03/2021

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp)

3 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านยางครก โดยนางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp) ณ โรงเรียนบ้านยางครก และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนระดับ ป.4 – ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ และความอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย ภาพกิจกรรม

admin

03/03/2021

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563

24-25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านยางครกจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักในการออกกำลังกาย เพื่อปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายณรงค์ชัย ใต้เงาสน ผู้ใหญ่บ้านยางครกและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 (ภาพกิจกรรม อัลบั้มภาพ-1, อัลบั้มภาพ-2)

admin

25/02/2021

ร่วมกิจกรรมทำบุญฉลองพระธาตุ

12 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก นางสาวปราณี ก๋ายอด พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางครก ร่วมกิจกรรมทำบุญฉลองพระธาตุ ร่วมกับ คณะศรัทธา และชาวบ้านยางครก พร้อมกันนี้มีคณะครูโรงเรียนบ้านยางครกได้ร่วมออกโรงทาน และร่วมกิจกรรมบวชป่า ณ วัดป่าสัจธรรม บ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

admin

12/02/2021

ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต 5 ตรวจเยี่ยม

10 กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เดินทางมานิเทศการจัดการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ณ โรงเรียนบ้านยางครก ทั้งนี้ได้สอบถามและติดตามงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานต่อไป

admin

11/02/2021

ศมพ.อมก๋อย มอบไข่ไก่ให้นักเรียน

1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านยางครก ขอขอบคุณ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้อำนวยการ ศมพ.อมก๋อย ได้มอบหมายให้ ร.ท.ธีรธร หัวหน้าชุด ชม.ส.2 อมก๋อย และคณะมามอบไข่ไก่ ให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนบ้านยางครกขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากท่าน ในโอกาสต่อไป รับมอบ/มอบโดยนางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้นยางครก ในนามตัวแทนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านยางครก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

admin

01/02/2021
1 2 3

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds