Social Media

Facebook : โรงเรียนบ้านยางครก อำเภออมก๋อย
สอบถามข้อมูลผ่าน Facebook Messenger

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิติกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ โดยกิจกรรมประกอบด้วย คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โดยนางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเงิน พุ่มทอง และเปิดกรวยถวายสักการะ ประธานกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิติกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนลงนามถวายพระพร ตัวแทนนักเรียนร้องเพลงค่าน้ำนม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ฐานะยากจนความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสาจากพระอาจารย์วัชรพงษ์ ผอ.ปราณี ก๋ายอด และคุณครูสุวรรณ พุฒพันธ์ จากนั้นนักเรียนทุกคนแสดงความกตัญญูต่อแม่ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้นำวรรณคดีเอกของสุนทรภู่มาแสดง คือเรื่อง #พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร นำแสดงโดย เด็กชายชัยชาญ มาลึ เด็กชายนพชัย ปฐพีสราญ เด็กหญิงอรนุช ผลกมุท เด็กหญิงธัญชนก สุจริตค้ำจุนวงศ์ เด็กชายจิรภัทร ปรีชาเวชวงศ์ เด็กหญิงศิริกานดา สิงขรบรรจง เด็กชายกรวิชญ์ สายชลวิภา และนักเรียนอีกหลายคนที่ร่วมแสดง See MoreSee Less
View on Facebook
เนื่องจากวันนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางเพจโรงเรียนขออนุญาตลงคลิปการแสดงละครในวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ เมื่อปีการศึกษา 2565 #ย้อนหลัง #เรื่องโคบุตร เป็นผลงานเรื่องแรกของสุนทรภู่ นำแสดงโดย เด็กชายอนุสิทธิ์ มีแก้ว เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชนกนันท์ชน เด็กหญิงธัญชนก สุจริตค้ำจุนวงศ์ เด็กหญิงอรนุช ผลกมุท เด็กชายชัยชาญ มาลึ เด็กหญิงศิริกานดา สิงขรบรรจง และนักเรียนอีกหลายคนที่ร่วมแสดง See MoreSee Less
View on Facebook
27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านยางครกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยและชาวตำบลยางเปียง เนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2556 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง และประชาชนในบ้านยางครก โดยแห่ไปถวาย ณ วัดยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ See MoreSee Less
View on Facebook
27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู-นักเรียน ได้ใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติที่มีความสวยงาม-มีเอกลักษณ์ ให้ถูกต้องและ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักหวงแหนอนุรักษ์ภาษาไทย โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์หลายรายการ ได้แก่การประกวดแต่งกลอน การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย การคัดไทย การแสดงละครนักเรียน และการประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยของนักเรียน See MoreSee Less
View on Facebook

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds