วันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปราณี  ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือและเนตรนารี จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี

admin

25/11/2022

โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านยางครกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยมีปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 100 คน ให้มีความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้มีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ร่วมเป็นวิทยาการให้ความรู้นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

admin

05/08/2022

ร่วมปลูกป่า สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางครก เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ อมก๋อยโมเดล” ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ณ บ้านยางเปียงใต้ พร้อมกันนี้ได้นำนักเรียนเข้าขอบคุณ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้การสนับสนุนมอบชุดคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้กับโรงเรียนบ้านยางครก ประกอบด้วย ทีวี 65 นิ้ว พร้อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวน 10 ห้องเรียน อุปกรณ์ห้องส่งสัญญาณและถ่ายทอดสดจำนวน 1 ห้อง มูลค่า 600,000 บาท ในนามตัวแทนลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านยางครก ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

admin

23/07/2022

ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1/2565

19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านยางครกจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1/2565 โดยมีนายประสงค์ พยุงกรพินธุ์ ประธานสมาคมครูอำเภออมก๋อย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านยางครก โดยนางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครกกล่าวรายงาน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านยางคร

admin

22/07/2022

เวทีนำเสนอโครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชน

17 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Youth+กลุ่มเยาวชนจัดเวทีนำเสนอโครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชนให้กับหน่วยงานหุ้นส่วนในพื้นที่การทำงานเพื่อร่วมสนับสนุนทรัพยากร และส่งมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมกันนี้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คุณสราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมส่งมอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านยางครกและโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา โดยให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม โดยมีเยาวชนจากโรงเรียน 4 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง โรงเรียนบ้านยางเปา โรงเรียนบ้านยางเปียง และ โรงเรียนบ้านยางครก นำเสนอโครงการและผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา

admin

17/06/2022

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

17 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ผอ.ปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก เป็นประธาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติ และผูกข้อมืออวยพรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 คน

admin

18/03/2022

มอบทุนการศึกษากองทุน กสศ. ครั้งที่ 2/2564

โรงเรียนบ้านยางครกจัดมอบทุนการศึกษา (กสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยมีนักเรียนทยอยมารับทุนจำนวน 42 คน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

admin

04/10/2021

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน 2563

29 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านยางครก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน โดยมี ผอ.ปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก เป็นประธาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติ และผูกข้อมืออวยพรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน

admin

29/03/2021

รับมอบถังสำรองน้ำจากท่านองคมนตรี

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านยางครก โดย ผอ.ปราณี ก๋ายอด ร่วมพิธีรับมอบถังสำรองน้ำจากท่านองคมนตรี โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบ 29 ปี การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535 ณ สถานีเรดาห์ฝนหลวงอมก๋อย ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ข่าว https://news.ch7.com/detail/475318

admin

25/03/2021
1 2 3

โรงเรียนบ้านยางครก

ติดตามเราบน Facebook


This will close in 10 seconds